Dzieci nie zapłacą za rodziców, którzy ich nie utrzymywali. Nowelizacja przepisów

0

Dzieci będą zwolnione z opłat za pobyt w domu opieki społecznej rodziców, którzy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków wobec nich. Wszyscy posłowie byli zgodni. 

Niewywiązywanie się przez rodziców ze swoich obowiązków wobec dzieci – głównie alimentacyjnych – jest niestety dość częstym problemem. Po latach może natomiast dojść do sytuacji, że rodzic taki będzie wymagał pobytu w domu pomocy społecznej, a kosztami zostanie obarczone dziecko.

Ta rażąca niesprawiedliwość została wreszcie poważnie potraktowana przez Sejm, który jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej.

Obecnie z opłaty za pobyt w DPS można zwolnić członka rodziny na jego wniosek w całości lub części, jeżeli po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego okaże się, że (art. 64 ustawy o pomocy społecznej):

  • płaci za pobyt w placówce innego członka rodziny,
  • nie jest w stanie ponosić takich kosztów ze względu na uzasadnione okoliczności, np. długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność itp.,
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się tylko z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
  • osoba zobowiązana jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
  • osoba zobowiązana lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do DPS,
  • osoba zobowiązana przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do DPS.

Całkowicie zwalniana z opłaty jest osoba, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę tej osoby, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (art. 64a ustawy o pomocy społecznej).

Powyższy katalog ma zostać rozszerzony o rażące naruszenie obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłat, takich jak opieka, wychowanie, utrzymanie itp. Będzie trzeba wskazać dowody potwierdzające naruszenie, np. dokumenty.

Obecnie projekt skierowano do Senatu. Jeżeli proces legislacyjny zakończy się pomyślnie, to nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji.

Polecamy także:

Wolin: Małżeństwa na medal! Siedem par świętowało Złote Gody

Szczecin: Koniec skate parku w przejściu przy al. Wyzwolenia

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię