Goleniów: Jak nam tu powstanie mały Czarnobyl to umarł w butach 

0

Szczecin, a szczególnie mieszkańcy “Północy” mają już problem ze spalarnią opon. Mieszkańcy Budna (gmina Goleniów) protestują przeciwko budowie takiego zakładu u nich.  

Wczoraj pisaliśmy o psującej się i toksycznej spalarni opon w Skolwinie. Po artykule napisali do nas mieszkańcy wsi Budno, którzy protestują przeciwko budowie takiego zakładu w ich miejscowości.  

Plan jaki przedstawił inwestor to bomba ekologiczna!!! Zagraża nam i przyrodzie – mówi Sołtys Budna, Agnieszka Kozłowska. Nie gwarantuje nam żadnych zabezpieczeń.  

2 września na sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, ma być głosowany plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący swym zakresem sołectwo Budno.  Część mieszkańców dopatruje się w działaniu inwestora celowego działania by zdążyć przed wejściem w życie tego planu.

Nie udało mu się w Goleniowskiej Strefie Przemysłowej, bo nie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego, to próbuje teraz u nas na wsi. Wszystko szybko, na ostatnią chwilę  i w okresie urlopowym robi. Celowo żeby nikt się nie dowiedział. Ale mu się nie udało. Wiemy i protestujemy, nie chcemy tu kolejnego truciciela – napisali państwo Marek z Małgorzatą. 

Nie chcemy by tu zrobiono drugi Czarnobyl, bo wtedy no to już “umarł w butach” jak to mówią. Protestujemy nie tylko my, ale i okoliczne sołectwa.  Każde wygaszanie, usypianie instalacji, czy też awaria powoduje wyrzut ogromnych ilości toksyn i środków rakotwórczych. To wszystko spadnie potem na pola uprawne w okolicy.  Obawiamy się mocno tego zakładu, a gwarancji nikt nam nie da, że ten zakład nie będzie truł. Doskonały przykład jest właśnie w Skolwinie 

Poniżej prezentujemy treść protestu przesłanego przez mieszkańców. 

Dotyczy obwieszczenia Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.07.2021r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. 

Po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgłaszamy w formie protestu Rady Sołeckiej i mieszkańców Budna (zebranie z dn. 07.08.2021r.) następujące uwagi i zastrzeżenia, które naszym zdaniem dyskwalifikuje wskazaną lokalizacje projektu, a mianowicie: 

 1. zgodnie z raportem planowana inwestycja pod nazwą “zakład do produkcji karbonizatu” jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 września 2019r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1839); 
 1. zaniżone wielkości i parametry przedsięwzięcia (wielkość produkcji, ilość dostarczanego surowca do karbonizacji) powoduje, że planowane przedsięwzięcie (instalacje) nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia zintegrowanego; 
 1. W trakcie istniejącego już i pracującego przedsięwzięcia, nikt nie jest w stanie zmusić inwestora do utrzymania tak zaniżonych parametrów produkcji (nikt nie może zabronić przedsiębiorcy rozwoju); 
 1. Brak w myśl obowiązujących przepisów prawa w Polsce realnej możliwości kontroli przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o rzeczywistą wielkość produkcji oraz rodzaju surowca przeznaczonego do produkcji (materiały bezpieczne i niebezpieczne); 
 1. Brak całodobowego monitoringu produktów ubocznych procesu produkcyjnego (w tym spalin) pomimo prawnego obowiązku; 
 1. Jeżeli chodzi o substancje, szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska w raporcie nie ujęto wielu bardzo szkodliwych związków, które powstają przy karbonizacji metodą pirolizy m.in. dioksyn i furanów. Są to substancje kancerogenne powodujące wg Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA, raka, niezdolności do utrzymania ciąży , zmniejszenie płodności, cukrzyce, trudności w uczeniu się, osłabienie układu odpornościowego, problem z płucami, zaburzenie skóry, obniżenia poziomu testosteronu i wieloma innymi; 
 1. Według opracowania Stanisława Linerta z marca 2011r. (specjalista d/s ochrony środowiska i inspektor Ochrony Środowiska) istotnym problemem w karbonizacji metodą pirolizy jest ilość i jakość emitowanych gazów odlotowych; 

Zaburzenia mogą pojawiać się w najlepiej opracowanym procesie technologicznym inicjujące w spalinach produkty, które nie powinny się tam znaleźć. Największy niepokój budzą WWA dioksyny i furany. W gazach po spaleniu mogą zachodzić reakcje odtwarzające WWA tzw. Synteza “de novo”; 

 1. Brak w raporcie opracowania wielkości i rodzaju zanieczyszczeń powstających w czasie ewentualnych awarii i rozruchu; 

Badania firmy Toxicowatch określają 5-10 mg dioksyn na jeden przypadek zimnego rozruchu. Roczna emisja spalin szacowano na ok. 5 mg dioksyn w normalnych warunkach. 

 1. W raporcie zakłada się kontrolę emisji spalin okresowo w czasie ustalonej produkcji przez akredytowane przez inwestora laboratorium; 
 1. Instalacja pochodni awaryjnej na zewnątrz o parametrach – wys. 6m, średnicy 1000 mm
  do wyrzucania spalanych gazów bez kontroli do atmosfery w każdej sytuacji awaryjnej. 

Zgodnie z powyższymi proponowana inwestycja w ogromnym stopniu jest zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. 

Wziąwszy pod uwagę powyższe zastrzeżenia i uwagi oraz to, że: 

 1. Inwestycja usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych (ok. 260m) oraz nowopowstającego osiedla mieszkaniowego; 
 1. Bezpośredniej bliskości ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Budna i Podańska (ok. 350m) nieujętego w raporcie; 
 1. W bezpośredniej bliskości pól uprawnych, magazynów zbożowych oraz mający bezpośredni związek z wielkością i jakością płodów rolnych. 

Oraz w oparciu o opinię mieszkańców wsi Budno na zebraniu w dniu 07.08.2021r. mieszkańców i uprawnień jakie daje Radzie Sołeckiej ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) i z uprawnieniami jaki daje nam statut gminy jako jednostce pomocniczej sprzeciwiamy się kategorycznie takiej lokalizacji przedsięwzięcia. Do protestu dołączymy w najbliższym czasie petycję mieszkańców sprzeciwiających się tej lokalizacji inwestycji. 

W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie ogólne mieszkańców wsi Budno, na którym zostanie zaproponowany mieszkańcom wsi projekt uchwały blokującej tą inwestycje do przegłosowania. 

podpisano: Rada Sołecka Wsi Budno 

Polecamy także:

Szczecin Od niedzieli zmiany na Alei Jana Pawła II
Kaufland będzie otwarty w niedziele niehandlowe
Dworczyk o obowiązku szczepień: „Musimy sobie jasno powiedzieć, że społeczna akceptacja jest słaba”

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię