Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

0
pixabay.com
Stałe grupy uczniów, przyporządkowani do nich stali nauczyciele, stałe sale lekcyjne, ponadto organizacja zajęć, taka by klasy nie miały kontaktu z pozostałymi – takie zalecenia znalazły się w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Dziś, po feriach, przywrócona została nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Powrót najmłodszych uczniów do szkół odbywa się w reżimie sanitarnym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół. Są one dostępne na stronie internetowej MEiN.

Wytyczne te w zdecydowanym stopniu są zgodne z zapisami znanymi już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Uczeń tylko zdrowy

Zgodnie z tymi wytycznymi, do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani jedynie przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
Muszą jednak zachować zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m.
  • Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Rodzice dziecka muszą wyposażyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.

Jedna klasa – jeden nauczyciel

Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy są przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Konieczne jest częste wietrzenie sal i korytarzy. Te pomieszczenia mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Jeśli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Dyrektorzy szkoły muszą zadbać o to by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Ponadto klasy muszą mieć ustalony indywidualny plan zajęć. Musi on uwzględniać, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

W szatni uczniowie mają do dyspozycji co drugą szafkę. Wskazane jest też wprowadzenie różnych godzin przychodzenia uczniów do szkoły.

Własne przybory i podręczniki z możliwością pozostawienia ich w szkole

Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki. Dodatkowo uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki będzie można zostawiać w szkole.

Uczeń nie powinien też zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Niewskazane są także wyjścia grupowe oraz wycieczki do zamkniętych przestrzeni. Jest to związane z infrastrukturą danego miejsca, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

Zalecane jest natomiast organizowanie wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupa uczniów powinna być z jednej klasy. W razie potrzeby świetlicą mogą być także inne sale dydaktyczne, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Zajęcia te powinny odbywać się w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Biblioteka – dwa dni kwarantanny dla książek

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni mieć minimalny kontakt z uczniami oraz nauczycielami.

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

Jedzenie posiłków z zachowaniem zasad sanitarnych – na stołówce

Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w stołówkach, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Zasada nie obowiązuje w sytuacji gdy między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Należy czyścić blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie.

Jeśli nie ma możliwości zorganizowania stołówki, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych. Wszystko z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Dzieci mogą także spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki te muszą być  przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

W razie podejrzenia choroby u ucznia – izolacja i kontakt z rodzicami

W razie zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, należy koniecznie umieścić ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Ponadto żaden z domowników nie może przebywać w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi należy im zapewnić maksimum bezpieczeństwa.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w minionym tygodniu mówiąc o wytycznych sanitarnych dla szkół podstawowych wskazał, że są „to wytyczne i zalecenia”.

„To nie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obligującego wszystkich dyrektorów we wszystkich szkołach do ich pełnego zastosowania” – powiedział.

Jak mówił, „dyrektorzy stosują je w miarę swoich możliwości”. Wyjaśnił, że są różne szkoły, różne warunki. „W zdecydowanej większości przypadków będzie je można zastosować w 100 proc.” – ocenił szef MEiN.

Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej – od 26 października.

Nauka zdalna, zawieszona była do 3 stycznia, z tym że od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną w nauce. 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym terminie.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach będą kontynuować naukę zdalną. Zajęcia stacjonarne dla nich zawieszono do 31 stycznia 2021 r.

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię