Żłobki i przedszkola zamknięte. Czy dla wszystkich dzieci?

0
Trwa nabór do klubów dziecięcych

Od 27 marca 2021 roku obowiązują nowe obostrzenia. Obejmują zamknięcie placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie całego kraju. Innymi słowy żłobki i przedszkola nie działają. Ale czy na pewno? Są pewne wyjątki. Kto wciąż może posłać swoje dziecko do żłobka, przedszkola lub szkoły?

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, od 27 marca zawiesza się działalność żłobków i przedszkoli. Są od tego jednak pewne wyjątki. Do przedszkoli i żłobków nadal mogą uczęszczać dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkola

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czytamy, że dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
 • pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • pracują w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • wykonują pracę w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • pracują w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • wykonują pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek

Oznacza to, że nie tylko dzieci osób pracujących w służbie medycznej oraz innych służbach pomocniczych czynnie działających w walce z COVID 19 będą uczęszczać do przedszkoli. Również dzieci z orzeczeniem specjalnego kształcenia będą uczęszczać do placówek. Zatem przedszkola specjalne i te realizujące specjalne kształcenie nadal będą pracować.

Żłobki

Ponadto w przypadku żłobków, o tym, kto wciąż może z nich korzystać informuje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obowiązek zapewnienia opieki oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, mają dyrektorzy placówek na wniosek, otrzymany od rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • pracują w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • wykonują pracę w ogrzewalniach i noclegowniach
 • pracują w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • pracują w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Szkoły podstawowe

Podobnie jest w przypadku rodziców i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, wciąż uczą się zdalnie.

Zasiłek opiekuńczy

– Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi – zadeklarowali premier Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski podczas czwartkowej konferencji, na której poinformowano o nowych obostrzeniach.

Ponadto, nadal obowiązuje możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Zasiłek opiekuńczy zadedykowano zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

POLECAMY TAKŻE

Skomentuj artykuł!
- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię