Zobowiązany do wypłaty alimentów nie dopełnia obowiązku. Jakie kroki podjąć?

0
pixabay.com

Zobowiązani do wypłaty świadczenia alimentacyjnego niejednokrotnie uchylają się wykonania ciążącego na nich obowiązku. Jakie kroki podjąć, by uporczywy alimeciarz dopełnił swoich obowiązków?

 

Wniosek egzekucyjny

Po pierwsze w sytuacji, w której mamy do czynienia z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego, można złożyć u komornika wniosek egzekucyjny w oparciu o tytuł wykonawczy, który posiadamy (wyrok sądu, którym zasądzono alimenty opatrzony klauzulą wykonalności). Po złożeniu wniosku komornik poszukuje dochodów i majątku w celu skutecznego wyegzekwowania długu.

Warto przypomnieć także o niedawnej nowelizacji Kodeksu pracy, dzięki której za zatrudnienie bez umowy osoby wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, bądź osoby zalegającej z płatnością alimentów za okres dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca musi zapłacić karę grzywny.

Wniosek o prowadzenie egzekucji za granicą można złożyć wówczas, gdy dłużnik mieszka i pracuje za granicą, a w Polsce nie ma majątku.

 

Dłużnik wciąż nie płaci alimentów, a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Co dalej?

Jeśli doszło do sytuacji, w której dłużnik wyzbył się majątku (przykładowo darował nieruchomość komuś bliskiemu), można złożyć pozew o uznanie tej czynności prawnej za bezskuteczną.

Kolejną możliwością jest złożenie wniosku o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Jeżeli masz zasądzone alimenty, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna (dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów) możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25  roku życia, a nawet bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Koniecznym warunkiem otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego jest nieprzekraczanie kryterium dochodowego w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2020/2021). Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Dodatkowym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do gminy o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Na skutek podjęcia przez gminę działań, dłużnik może chociażby stracić prawo jazdy. Jest to więc sposób, który często skutecznie mobilizuje przebiegłych dłużników.

 

Uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu karnego kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Tak więc w przypadku, gdy zobowiązany do wypłaty alimentów uchyla się od wykonania obowiązku co najmniej od 3 miesięcy, możemy złożyć na policji bądź w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa niealimentacji.

 

Bezpłatna pomoc prawna

Ofiary przestępstwa niealimentacji, jak również ofiary innych przestępstw mogą uzyskać bezpłatne, kompleksowe wsparcie w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęspstwem. W całej Polsce jest ich aż 370. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości świadczą bezpłatną pomoc prawną, zapewniają wsparcie psychologiczne, a także wspierają materialnie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie jest prowadzony przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny przy ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin. Ze szczecińskim ośrodkiem można się skontaktować pod numerem całodobowego telefonu: 663 606 609.

Ponadto, w naszym regionie lokalne punkty, w których pokrzywdzeni przestępstwem mogą otrzymać bezpłatne wsparcie znajdują się w Policach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Goleniowie, Choszcznie, Gryficach, Łobzie, Pyrzycach, Myśliborzu i Świnoujściu.

Więcej informacji o Ośrodkach Pomocy znajdziesz TUTAJ

 

- Bezpłatna pomoc prawna -Bezpłatna Pomoc Prawna na Pomorzu Zachodnim

SKOMENTUJ:

Wpisz swój komentarz
Wpis swoje imię